Heb je een vraag?

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen over Sun Bright Chem. Als u een vraag zoekt, maar deze niet kunt vinden, neem dan gerust contact met ons op.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Totstandkoming van aanbieding en contract

1. Aanbiedingen zijn onder voorbehoud en vrijblijvend.
2. Analyserapporten en andere beschrijvingen van goederen in analysecertificaten, catalogi, technische gegevensbladen of andere ingediende productdocumentatie zijn slechts globaal gezaghebbend, tenzij expliciet beschreven als bindend. Ze vertegenwoordigen geen overeenkomst of garantie van een overeenkomstige samenstelling van de goederen. Al het andere is alleen van toepassing als een zaakvoerder van Sun Bright Chem een productbeschrijving expliciet definieert als garantie of overeenkomst van juridische en feitelijke aard, en dit schriftelijk aan de besteller meedeelt.

3. Sun Bright Chem behoudt alle eigendom en copyright verbonden aan alle aanbiedingsdocumenten. Dergelijke documenten mogen niet aan derden worden voorgelegd.

4. Bestellingen zijn voor Sun Bright Chem vrijblijvend. De besteller is 2 weken aan zijn/haar bestelling gebonden. Sun Bright Chem stilzwijgen omtrent aanbiedingen, bestellingen, eisen of andere toelichtingen van de besteller gelden slechts als goedkeuring indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Elke elektronisch opgestelde orderbevestiging, die geen handtekening en naam draagt, wordt geacht een schriftelijke vorm te zijn. Indien de orderbevestiging kennelijke fouten, schrijf- of rekenfouten bevat, is dit vrijblijvend voor Sun Bright Chem.

5. Indien het contract eenzijdig door de besteller is ontbonden of een bestelling/deelbestelling eenzijdig door de besteller is geannuleerd, moet de besteller Sun Bright Chem</a vergoeden > voor alle kosten die zijn ontstaan ​​door de contractbeëindiging/annulering; dit geldt met name voor annulerings- of ontbindingskosten die in rekening zijn gebracht bij Sun Bright Chem voor de levering, kosten voor de aankoop van goederen die niet kunnen worden geretourneerd en alle andere kosten die in rekening zijn gebracht aan Sun Bright Chem tijdens het contractbeheer en de opzegging, zoals juridische kosten, transportkosten, enz.

1. Sun Bright Chem is gerechtigd alle verschuldigde diensten ook gedeeltelijk te leveren, tenzij de deellevering voor de besteller geen betekenis heeft en de besteller hiernaar heeft verwezen in het contract.

2. Als de besteller niet expliciet aandringt op een bepaalde verzendmethode, dan is het type verzending naar goeddunken van Sun Bright Chem, d.w.z. de verzending kan worden gedaan door de lucht, per spoor, per schip of over de weg.

3. Alle leveringen geschieden af ​​fabriek of magazijn. De respectievelijke huidige logistieke kosten, online weergegeven op onze website sunbrightchem.com/nl, zijn van toepassing.

4. Het retourneren van goederen en bijbehorende creditnota is alleen mogelijk met toestemming van Sun Bright Chem en moet altijd voldoen aan de instructies van Sun Bright Chem met betrekking tot het retourneren van leveringen. De besteller is verantwoordelijk om deze instructies op te volgen. Dit geldt in het bijzonder met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen betreffende de levering en de verpakking van gevaarlijke goederen. Alle leveringsverplichtingen van Sun Bright Chem zijn onderworpen aan de beperking “zolang de voorraad strekt”. Daarom kan Sun Bright Chem zich terugtrekken uit het contract, als de beschikbare voorraad op is.

Tijd om te bezorgen

1. Leveringsvoorwaarden en termijnen zijn vrijblijvend, indien niet uitdrukkelijk als bindend omschreven.

2. De leveringsvoorwaarden beginnen met de orderinvoer of de verzending van de orderbevestiging via Sun Bright Chem indien van toepassing.

3. Aan de leveringsvoorwaarden wordt voldaan als de goederen de site hebben verlaten totdat deze voorwaarden zijn verstreken.

4. In geval van vertraging in de levering heeft de besteller het recht om het contract te herroepen na het vruchteloos verstrijken van een redelijke termijn van 4 weken met weigering om de prestatie te accepteren, die hij Sun Bright Chem heeft gegeven na een vertraging in de levering

Prijzen en betaling

1. Alle verbruiks-, verkoop- of indirecte belastingen, douane-, onderzoeks- en acceptatievergoedingen of liever alle andere belastingen, vergoedingen of verplichtingen van welke aard dan ook, die zijn bepaald door de nationale autoriteiten of liever toegewezen aan het bedrijf tussen Sun Bright Chem en de besteller dienen door de besteller te worden betaald naast de advertentieprijs of factuurprijs. Sun Bright Chem is niet verplicht te wijzen op eventuele belastingen en toeslagen.

2. Sun Bright Chem van individuele betalingsopties kan indien nodig worden beperkt.

 

• Bankoverschrijving

1. De afhandeling van betalingen wordt uitgevoerd via het bedrijf Sun Bright Chem. De klant stemt ermee in om alle bankkosten op zich te nemen. Indien het volledige bedrag niet is bijgeschreven, behoudt Sun Bright Chem zich het recht voor om de bestelling aan te passen aan het door de besteller overgemaakte bedrag.

2. Voor de betaling via bankoverschrijving mag de besteller alleen de door Sun Bright Chem opgegeven reden van overschrijving gebruiken. Als deze richtlijn is geschonden, behoudt Sun Bright Chem zich het recht voor om de bestelling te annuleren. In dit geval moeten ook de bankkosten door de besteller worden betaald.

• Bitcoin

Nadat de betaling is gedaan, verbindt de klant zich ertoe contact op te nemen met de klantenondersteuning om de betaling te verifiëren. De verificatie dient binnen 30 dagen te gebeuren. Zodra de deadline is verstreken, geeft Sun Bright Chem geen enkele garantie voor identificatie van de betaling.

• MoneyGram

Alle mogelijke kosten zijn voor rekening van de klant. Om een ​​betaling te verwerken, gebruikt Sun Bright Chem externe dienstverleners van Western Union/MoneyGram. De klant moet ook de vergoedingen betalen die door deze dienstverleners in rekening worden gebracht. Om te betalen via WesternUnion / MoneyGram is een minimale bestelhoeveelheid van 300 USD/250 EUR vereist

Overgaan van risico

1. Het risico gaat over op de besteller zodra de goederen zijn overhandigd aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verzending of de site van Sun Bright Chem</a hebben verlaten. > voor verzending. Dit geldt ook in het geval van deelleveringen of als Sun Bright Chem andere diensten zoals transportkosten heeft overgenomen.

2. Indien de besteller dit nalaat of andere verplichtingen tot medewerking schendt, kan Sun Bright Chem vergoeding van de geleden schade eisen, inclusief eventuele extra kosten. Het risico van willekeurig verlies of willekeurige degradatie van de goederen gaat over op de besteller op het moment waarop zijn vertraging in de acceptatie begint. Sun Bright Chem heeft het recht om, na vruchteloos verstrijken van een redelijke bedenktijd, over de goederen te beschikken en binnen een redelijk verlengde termijn aan de besteller te leveren.
3. Geleverde goederen worden door de besteller geaccepteerd, ongeacht eventuele claims op basis van gebreken, zelfs als de producten onbeduidende gebreken vertonen

Gebruik van de producten door de besteller

1. De producten van Sun Bright Chem zijn ontworpen voor laboratoriumexperimenten en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt zolang er geen andere details zijn vermeld op de productetiketten, de Sun Bright Chem-catalogi of andere documenten overhandigd aan de besteller. Vooral die Sun Bright Chem-producten mogen niet worden gebruikt voor in-vitrodiagnostiek voor de productie van voedingsmiddelen en farmaceutische producten in medische apparaten en cosmetische producten.

2. Sun Bright Chem controleert de producten niet op veiligheid en potentie van voedingsproducten, farmaceutische producten, medische apparaten, cosmetica en voor commerciële of andere doeleinden, tenzij anders beschreven in de overhandigde documenten door Sun Bright Chem. Sun Bright Chem raadt de besteller uitdrukkelijk aan om de van Sun Bright Chem verkregen producten en/of de met behulp van Sun Bright Chem verkregen producten goed te testen, te gebruiken, te vervaardigen en te adverteren. De besteller moet mogelijke risico’s en gevaren controleren en alle andere potentieel noodzakelijke onderzoekswerkzaamheden uitvoeren om de gevaren in te halen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van producten die zijn verkregen van Sun Bright Chem. De besteller moet ook zijn bestellers en hun ondersteunend personeel (zoals transporteur enz.) waarschuwen voor de mogelijke risico’s en gevaren die verbonden zijn aan het gebruik of de behandeling van de producten.

3. De producten van Sun Bright Chem zijn vermeld op de Chemicals Prohibition Ordinance List of andere wettelijke verordeningen. De besteller is zelf verantwoordelijk voor het naleven van wettelijke voorschriften met betrekking tot de omgang met stoffen die zijn verkregen via Sun Bright Chem.

4. Sun Bright Chem adviseert de besteller uitdrukkelijk om de door Sun Bright Chem verstrekte productingrediënten te controleren.

Garantierechten en aansprakelijkheden

1. Het garantierecht van de besteller gaat ervan uit dat de besteller de geleverde goederen bij ontvangst controleert en gebreken elektronisch en onmiddellijk, uiterlijk 1 week na ontvangst meldt aan Sun Bright Chem</a >. De besteller zal de gebreken beschrijven of liever staven door middel van analyse

1. Indien een overmacht heeft verhinderd dat Sun Bright Chem zijn contractuele verplichtingen nakomt, in het bijzonder de levering van goederen, wordt Sun Bright Chem vrijgesteld van zijn verplichtingen voor de duur van de belemmering met toevoeging van een redelijke opstarttijd, zonder dat de besteller enig recht heeft op schadevergoeding.
Hetzelfde geldt indien de nakoming van de verplichtingen van Sun Bright Chem door onvoorziene omstandigheden onredelijk, belemmerd of tijdelijk onmogelijk mocht zijn. door een leverancier of substantiële bedrijfsonderbreking.

2. Sun Bright Chem heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien een dergelijke belemmering langer dan vier maanden duurt en de voltooiing van de overeenkomst door de belemmering niet meer van belang is voor Sun Bright Chem. Als de besteller erop staat, moet Sun Bright Chem na het verstrijken van de termijn uitleggen of hij gebruik zal maken van het herroepingsrecht of de goederen binnen een aanvaardbare termijn zal leveren. Schadeclaims van de besteller zijn uitgesloten

Export

1. Sun Bright Chem adviseert de besteller uitdrukkelijk dat tijdens de export de leveringsartikelen onderhevig zijn aan de respectieve beperkingen van het land van bestemming. Sun Bright Chem behoudt zich het recht voor om een intern deskundig controleonderzoek uit te voeren om te bepalen of het contract naar goeddunken van Sun Bright Chem kan worden uitgevoerd. In dit verband kan de besteller worden verplicht om de nodige certificaten te verkrijgen en deze voor onderzoek aan Sun Bright Chem te overhandigen.

2. De besteller mag de goederen van Sun Bright Chem niet verkopen of aan derden ter beschikking stellen

Privacy bescherming

Sun Bright Chem verzamelt alleen gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling. Sun Bright Chem verstrekt geen informatie aan derden, autoriteiten of andere instellingen. Klanten hebben op elk moment de mogelijkheid om hun klantaccount op te zeggen en zich af te melden voor de nieuwsbrief. Voor klantaccounts zonder voltooide bestelling, kunnen administratiekosten van 10 EUR worden opgelegd voor het verwijderen van de account

VERKLARING EINDGEBRUIK

Hierbij verklaart de klant juridisch bindend

1. Dat hij/zij minstens 18 jaar oud is en volledig handelingsbekwaam is (indien hier niet beschikbaar, kan een kopie van de identiteitskaart of het paspoort worden gevraagd door Sun Bright Chem als bewijs)

2. Dat het bestelde artikel niet in strijd is met de exportbeperkingen van Sun Bright Chem in kwestie en niet onderworpen is aan wettelijke beperkingen in het betreffende land van bestemming